N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רבנר בני

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

ערב יום כיפור יום שישי בבוקר

בהיותי מ״ע עוסרי הבקרה (תחילת קבע של שנה) הוזעקתי טלפונית להגיע בצהריים לשדה דב לטיסה דחופה לסיני , לרפידים.

התבקשנו לשמור על הטיסה בסוד כאשר טסנו בגובה נמוך ביותר כדי שלא נתגלה ע״י המיצרים.

מיד בהגיענו לבסיס התבקשנו להתארגן ולעבור ולרענן את הפקודות ותוכניות המלחמה מתוך ידיעה שלמחרת עלולה להתפתח מלחמה .

עבדנו כל הלילה כאשר למחרת שבת, יום כיפור, פרצה המלחמה ב-14:00 תוך כדי התקפה אוירית של המצרים שעשו כל ניסיון לנטרל את יחידת הבקרה ….