N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ינאי ראובן

עורף
אחר
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הייתי בן שלוש, צפירה הרעידה את השקט של אותו יום. אמא מרימה אותי ואת אחי במדרגות לכיוון המקלט. ילדים בוכים ושכן עם טרנזיזטור פתוח. בלילות היתה האפלה, ואבא צבע את הפנסים של האוטו בכחול. אח"כ נודע להורי שמשה בן דודי נהרג.