N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי סיגלר

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

נכנסנו למארב של הקומנדו המצרי שהקיף את מעוז בודפשט.

הטנק פרס זחל וכתרגולת אני המט״ק מוני והטען קשר משה סולימה התחלנו בהחזרת הזחל לזר מניע כאשר טיל סאגר פגע בנו.

מוני המט״ק ספג רסיסים ונפטר בבית חולים ברפידים. אני והצוות וצאנו ללא שריטה והמשכנו להילחם עד הפסקת האש.

יהי זכרו ברוך