N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לוי יזהר

חיל השריון
אחר
כיבוש המובלעת הסורית

השתחררתי כחודשיים טרם המלחמה וטרם שובצתי ליחידת מילואים.

הגעתי למחנה ג'וליס שם צוותתי כמפקד נגמ"ש זלדה (m114) בכח שכולו מורכב ממתנדבים, מרביתם הגיעו מחו"ל, כולל המג"ד-נתי.

עלינו לרמה ביום הרביעי ללחימה ומיד קיבלנו "התקפת מטוסים" סורים ונפגעים ראשונים.

את המלחמה סיימנו במובלעת ובה נשארנו עוד כחצי שנה להחזיק את הקו.