N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביטל יקותיאל

חיל השריון
חטיבה 7
קרבות הבלימה – נפח

ביום שבו הודיעו לאמא שלי, שישבה וחיכתה להודעה, נשלחנו אחותי ואני לסרט.

אחותי הגדולה נשלחה לעזור לחברת משפחה שבעלה גויס והיתה אחרי לידה.

כשחזרנו מהסרט ששימש מעט הפוגה מהאזעקות ומכיסוי התריסים חיינו כבר לא היו אותם חיים. ולא יהיו לעולם!

החיים השתנו לבלי הכר