N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק מאנע ז"ל

חיל ההנדסה
נפילת מוצב החרמון

כותבת בשמו של אבי יצחק מאנע ז"ל

שירת עם הנופל מנשה מורדי ז"ל

מצרפת מכתב הוקרה שקיבל לאחר המלחמה