N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ניסים מטלון

חיל האוויר
רמת דוד (כנף 1)
ללא קרב ספציפי

יציאה מבית הכנסת הגעה לבית לקחת בגדים למספר ימים.

התעקשות של אמי לאכול לפני יצאה לבסיס. שבירת הצום עם שמיעה של סירנה על פתיחת המלחמה

מפגש מרגש עם אבי שיצא לפגוש אותי בדרך מבית הכנסת.

הגעה לבסיס במהירות שיא מת"א לרמת דוד ותחילת עבודה להשמשת מנועים למטוסים מסוג עייט

עבודה נמשכה ללא הפסקה עד גמר כל המנועים שהיו במוסך.

היה לנו גם הפגזות של טילים מסוג פרוג על הבסיס, גם היה לנו נפגעים בבסיס שזה גרם לנו להיכנס ללחץ .