N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אדיר יצחק

חיל השריון
חטיבה 4
ללא קרב ספציפי

יום כיפור 73. אני חייל מילואים צעיר נשוי כשנה.

אני זוכר ביום כיפור בצהרים היינו אצל הוריי אישתי שומרי מסורת, צמנו. התחילה תנועה של מכוניות ברחוב. היו שמועות על מלחמה הפרטים לא היו מלאים.

חזרנו לדירה שלנו כל הדלת היתה מלאה בצוי גיוס. לקחתי ציוד מדים ויצאתי למקום המפגש.

למחרת בבוקר יצאנו חטיבת השיריון 4 בתנועה לכיוון רמת הגולן הדרך היתה מלאה בטנקים וזחלמים חלקם נתקעו בדרך עקב תקלות. ליד הישוב אלמגור עצרנו, הטנקים המשיכו לעצור את הסורים שראו כבר את הכינרת, הפניקה היה גדולה.

גשרי הירדן הוכנו לפיצוץ, תותחי נט ישנים נגררו לאזור הירדן למקרה שהאויב יגיע לשם.

לאחר כשלושה ימים עלה בידי צה"ל לסלק את האויב חזרה. אני הייתי שייך לפלוגת חרמש נכנסנו למובלעת וישבנו שם עד תחילת 1974.