N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אפי מתתיהו

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

גדוד סער 606 לחם בשתי החזיתות
בסיני וברמה"ג

בסיני השתתפנו בניסיון לחבור
למוצב בודפשט בלילה הראשון של המלחמה עסקנו בהגנה על תאגדים
וחפירת עמדות
בפינוי ציר עכביש המוביל לתעלה
סיוע בהשקת אמצעי הצליחה בחצר המוות
בהשקת גשר הגלילים
וגישור על גשר הדוברות באמצעות טג"ש
כדי לאפשר את המשך הצליחה.

ברמה"ג השתתפו הטנקים של הגדוד
בניסיון השני לכיבוש החרמון
ובסיוע לכוחות שפרצו לסוריה למובלעת.

בקרבות ניפגעו לנו שני טנקים וארבעה הרוגים.

בסיני על ציר עכביש

הרשמן אהרון ז"ל - מט"ק
ברטוב יצחק ז"ל - תותחן

ברמה"ג

שלום רז ז"ל - מט"ק
קולס זלמן ז"ל- תותחן

כמוכן נהרגו

פנינה בן עמי ז"ל
זנטי יעקב ז"ל

יהי זכר הנופלים ברוך.