N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ירון בן דור

חיל ההנדסה

קצין תורן, לא מאפשר יציאות הביתה של אנשי קבע, קצינים וחיילים.

נוצר מתח בעניין עד שפרצה המלחמה…

שליחת לוחמי צמ״ה לקווים…

טירונות מקוצרת לתלמידי תיכון…

ירידה לסיני לתעלת סואץ…

גישור, פתיחת צירים, תעלות נ״ט בחווה הסינית, הרגשות ומראות זוועה…

גשר יבשתי…

פריצת דרך לגב׳ל עתקה -

אובדן של אחד מלוחמי הפלס״ר והצלת חיי לוחמים על ההר…