N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל ארייב

חיל השריון
חטיבה 401
נפילת מוצב החרמון

המלחמה ההיא לימדה אותנו כעם שגם ברגעים הקשים ביותר שלנו כעם עדיין ניצנחנו ב"ה - הרוח של הלוחמים לא נשברה.