N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גלית דניאל

עורף

בגיל 4 אבא שלי היה מפקד בצבא.

אמא רצה עם אחי ואיתי למקלט, עוטפת אותי בשמיכה.

ברדיו שומעים את האויב אומר שהם מגיעים לתל אביב.

אני נבהלת ושואלת את אמא אם זה נכון.

אמא מרגיעה אותי.

אני זוכרת את האזעקות המרובות.