N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבוחצירה דוד

חיל השריון
חטיבה 401
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בקרבות הבלימה נפצע המ"פ שרגא פציעה בחלק גופו העליון.

היינו חייבים לבצע טראכאוטומיה בשטח תחת אש - אני וד"ר טואף.

אני שימשתי חוג"ד לאחר מאמצים קשים בוצע הניתוח בשטח (החדרת טובוס לקנה הנשימה) אני הנשמתי אותו עד להגעת המסוק ואז פונה לעורף להמשך טיפול.

עד היום הזה לא ראיתי אותו ולא נפגשנו (ידוע לי שהוא נשאר בחיים).