N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי גושן

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

בהתייצבות בדת"ק 5 כאיש צוות קרקע, ממנו המריאו כל המטוסים - כלומר 6 מטוסים. חזרו רק 2 מטוסים. השאר הופלו בטילי נ"מ.