N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמנואל אשר

יחידת הג"א
מפקדת פיקוד דרום
ללא קרב ספציפי

עמנואל, אב ל-4 בנות גויס ביום שבת עם פרוץ המלחמה.

עם נהג המשנה שלו נהג ברציפות עד יום שלישי בשיירה של מובילי דלק שנעצרה בין הגידי למיתלה.

הם נרדמו, כשהתעוררו גילו שהשיירה עזבה ומסביבם הפגזות.

הם ברחו לתעלה בצידי הכביש בפחד שהמשאית תתפוצץ עליהם. עד שהגיעה שיירה חדשה.

המקרה שלו מופיע בספר היחידה.