N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמוס וולקן

אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
מתקפת הנגד של 8 באוקטובר

הייתי בחופשת שחרור מהצבא הסדיר ונקראתי ביום שישי 5/10/73 להגיע לבסיס.

התארגנו, מחלקת מודיעין במפקדת אוגדה 162, וביום כיפור ירדנו לסיני לאזור התעלה. היה איתנו בנגמש יעקב עמידרור, אז סרן באגף המודיעין בקריה, שהצטרף למחלקה במלחמה.

כשהגענו לאזור בלוזה הבנו שזו מלחמה אחרת, ראינו שורה של חללים שלנו מכוסים בשמיכות.

בהמשך יזמה האוגדה מתקפה נגד המצרים ב 8/10, זה לא הלך טוב ובערב המורל היה נמוך והקמ"ן הורה לחיילות שהיו איתנו לחזור לעורף.

בהמשך המלחמה עברנו את התעלה ב 17/10 אליה הוביל ציר "עכביש" שהיה עמוס בכוחות שלנו שהיו משתי האוגדות של שרון ושל ברן.

זה היה כבר המפנה שבה הייתה ידינו על העליונה והגענו לק"מ ה-101 - מאה ואחד ק"מ מקהיר. סיום המלחמה היה עצוב, הקרב שנכשל בסואץ בו נפלו חיילים רבים משריון ומצנחנים.

עקבנו בדריכות מחפק האוגדה על נסיונות החילוץ עד לסיום הקרב.