N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד. מונש

ללא קרב ספציפי

גיוסו אותנו ביום כיפור בשעות הצהרים, הטיסו אותנו אחרי התארגנות לרפידים, ומשם נערכנו לצליחה באוגדה של אריק שרון.

היו לנו נפגעים בשעות הראשונות של הצליחה.

אח"כ התמקמנו באזור אל עריש.