N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יובל מירב

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

בעוד יום קרב בסוריה, מעטים מול רבים, ללא תחמושת לטנקים מספיקה, עד 10 פגזים בטנק, בסוף היום העברו לפני הירי פגזים מטנק לטנק.