N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אהרון רוטשילד

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

ניכנסנו לחניון לילה לאחר ניסיון פריצה לסוריה, לפתע מטח רקטות מדרום לצפון.

אחת הרקטות פגעה בגגמש ליד, נגמש התאג"ד. פרצה להבה אדירה ושמונה מחברי נשרפו חיים.

המקום נקרא הארז והתאנה.

הארז נטע לאחר מלחמת לבנון ע"י חבריו של הנופלים.

המקום מסודר וניתן לראות את ספור הקרב