N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים סלמן

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

איך בזמן תפילת יום כיפור רואים משאיות צבאיות נוסעות.

הלכנו הביתה באמצע התפילה וקבלנו צו קריאה למלחמה.

נסענו בהסעה לבסיס לפני טבריה ומשם נסענו לדרום לטאסא.

בלגן איש לא ידע מי שייך לאיזו מסגרת ואחר כך אמרו שמצטרפים לכוחות של אריק שרון.