N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוש אוזן ברוך

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

הזיכרון שלי ממלחמת יום הכיפורים - 6 באוקטובר יום גיוסי לצה"ל.

במקום טירונות ארזנו מנות קרב ובהגיעי ליחידת 8200 הגעתי לפאיד בחשכת לילה מאוחרת יוצאת לאוהלים של החיילים באוגדת שרון

ועם פנקס צהוב ובשקט מוחלט רושמת טלפונים של הורים לחיילים להודיע ד"ש מהבנים.