N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי זוהר

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בזמן שמלחמה החלה אני הייתי בחופשה.

ביום הכיפור שהחלה המלחמה עליתי על מדים והתחלתי לתפוס טרמפים לכיוון סיני והגעתי עד שהגעתי למפקדת הגדוד 52 במיתלה.

אני הייתי איש חוליה טכנית של פלוגה ב' שלחמה בגזרה הדרומית בתעלה.

לא יכולתי לפלוגה שלי בגלל הקרבות הצטרפתי לחוליה הגדודית איתה שיענו בתיקון תקלות שהיו בטנקים ככל שיכולנו עד התחילו הפגזות וירייות עלנו.

באחת הפעמים התחילה הפגזה ואמרו לנו לעלות על הרכבים ולהסתלק מאזור הקרב ואז תוך הנסיעה התהפכנו עם הקונמדקר עם ארגזי כלים וחלקי חילוף של טנקים.

התהפכנו והרכב מעלינו מתחת ולא יכולנו להחלץ מתחת. למזלנו עבר רכב חילוץ שראה והוא חילץ אותנו, פוננו לתאג"ד הגדודי ומשם למרכז סיני רפידים ומשם לארץ לבית חולים ובזה סימתי את המלחמה בימיה הראשונים.