N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילן (וינמן) שורק

חיל הרגלים
חטיבה 35
החווה הסינית

לקחו אותם מקורס מכ״ים ישר למלחמה.

נחיתה ברפידים, ציר טרטור עכביש, לחימה והמון הרוגים מהפלוגה והגדוד.