N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טיבי חי

חיל ההנדסה
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

במהלך בניית גדר הדוברות מעל תעלת סואץ בהיותי מפקד דוברה 9 מתוך 10 דוברות המשלימות גשר באורך 200 מטר, נפל בחלקי להיות הדוברה העשירית.

הייתי עשירי למניין ב-16-17 באוקטובר 1973, בתאריך העברי - הושענא רבה, שנחשב להזדמנות אחרונה למחול על חטאינו אחרי ראש השנה ויום הכפורים.

במהלך בניית הגשר ההפגזות והתקפות המטוסים על ראש הגשר בו נפגעו חיילים ומפקדים רבים, רוכזו בחצר הצליחה שנקראה חצר המוות. לימים ניצלתי מהתופת מהמלחמה הארורה, שבזכות בניית הגשרים הפכה מאסון לנצחון וצליחת התעלה, ששינתה את תמונת המלחמה והכרעת בצבא המצרי, וכיתור הארמייה השלישית וסיום המלחמה בנצחון.

5 שנים לאחר המלחמה ב-1978 במבצע ליטאני נפל אחי - דוד, לוחם גולני גדוד 51.

יהי זכרו ברוך.