N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יורם אלסטר

אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

במלחמת יום הכיפורים, כמו גם במלחמת ששת הימים שרתתי במפקדת אוגדה 162 בתפקיד של מפקד אחד ממוקדי התקשורת.

מתקן התקשורת היה מותקן בשתי משאיות שהיו חלק ממפקדת האוגדה. את המשאיות הללו ליוו מספר קומנדקרים ובהם קוונים שתפקידם לפרוש את כבלי התקשורת אל מתקני מפקדת האוגדה.

לקראת מעבר התעלה אורגנה שיירת כלי הרכב השונים והוקפד על יצירת מרווחים ביניהם. לשם כך הם החלו בתנועה בהפרשי זמן קצרים

שעה שהקומנדקר שלפניי קיבל פקודה לנוע התברר שנהגו בדיוק הלך לעשות את צרכיו. הנהג של המשאית שלי הציע לי שהוא יעבור לנהוג בקומנדקר כדי לא לעכב את השיירה ובהזדמנות הראשונה יתחלפו חזרה.

השיירה יצאה לדרכה ובהגיענו סמוך לתעלה הונחתו עלינו מספר מתחי קטיושות שפגעו במספר כלי רכב. הקומנדקר שהיה לפני ספג פגיעה ישירה ונהגו , חיים גוזלן, נהרג.

התאבלתי מאד על מותו של חיים ועל הגורל האכזר שפגע בו בהיותו תמיד מסור ונכון לסייע.

יהי זכרו ברוך