N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גרשוני אלי

חיל הים
ללא קרב ספציפי

ביום השלישי למלחמה צוותנו מדריכי בה"ד חיל הים מחיפה כלוחמי דבור בזירת ים סוף. המפקד, סרן בוגאצ ואנחנו מדריכים.

צורפנו לפעילות המלחמתית של פלגת הדבורים 915 בזירת ים סוף.

כשסיימנו את המלחמה בכיבוש נמל מיצרי, נמל עדביה.

ב-26.10.73 חזרנו מיידי לבה"ד בחיפה, להדריך אלפיי חיילים חדשים שגויסו לחיל הים בזמן מלחמה.

לאחר כ-5 חודשים חזרתי לשרת בדבור בשארם עד סיום שרותי הסדיר באוגוסט 1975.

וכמו כולם געגועיה, ים לזירת ים סוף.