N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוידזון רוי

חיל התותחנים
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

הגדוד שלנו - 839, שנקרא ברשת "ארצית" הגיע בתחילה לטסה שם התפרס הגדוד לראשונה כדי לתת חיפוי לאוגדת השריון של שרון וירי לעבר החווה הסינית ולעבר התעלה.

הגדוד ירה בקצב של אלף פגז ליום כדי לבלום את התקדמות הצבא המצרי. הגדוד שלנו היה גדוד מבוקש ברשת בשל ההצלחות הרבות של הגדוד במתן חיפוי לשריון ולהנדסה.

הירי שלנו היה רצוף במהלך כול היום וגם בלילות כדי לעמוד בביקוש לסיוע ארטילרי. את תוצאות הירי שלנו ראינו מאוחר יותר כשחצינו את התעלה.

תפקידנו בגדוד היה להיות צוות הקס"ם שאמור לאתר עמדות ירי לגדוד, ולכן תמיד היינו בקרבת החזית - כדי לאתר מיקום חדש לתותחים.

לאחר 12 ימי לוחמה הצלחנו להגיע לעבר המעבר לחציית התעלה. רוב הזמן היינו באזור טסה וציר עכביש. לעיתים חזינו בקרבות אוויר בין המטוסים שלנו לאלה של המצרים.

במהלך הקרבות ראינו סוללת תותחים שלנו של 175 מ"מ שהושמד לחלוטין. במהלך הקרבות התקדם הגדוד על ציר עכביש לעבר התעלה עד לאותו זמן לא ספגנו הרוגים, רק לאחר חציית התעלה בקרב דור סואר נהרגו מספר לוחמים מהגדוד.

רק כעבור 12 ימים עצרנו בפעם הראשונה למנוחה קצרה. שירתי במלחמה שישה וחצי חודשים עד לשחרור.

רק לאחר חמישים שנה הצלחתי לאחד את אנשי הצוות מחדש ולהוציא ספרון על אנשי הצוות במלחמת יום כיפור.

היינו בצוות עשרה אנשי מילואים, ששבעה מהם איתרתי כשכולנו כיום בני 70 ומעלה. פתחנו קבוצת וואטצאפ לזכר תקופה של 50 שנה למלחמה. הצוות מתכנן מפגש בחודש אוקטובר 2023, בדיוק 50 שנה לאחר תום המלחמה.