N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יורם גליץ

חיל השריון
חטיבה 14
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

ביום פתיחת המלחמה, 06/10/1973, הגדוד שלנו 184 היה פרוס בגזרה המרכזית בקו המעוזים.

הגדוד שלנו היה בקו התעלה, לאורך כ-60 ק"מ, וניהל קרבות בלימה בקו התעלה עם 18 טנקים ו-10 נגמ"שים.

בשעה 14:08 חווינו את פתיחת המלחמה במלוא עוצמתה.

כמות הנפגעים של הגדוד היתה גדולה, כולם נלחמו במסירות אין קץ, תוך גילוי אומץ תעוזה ודבקות במשימה.

הגדוד, למרות האבידות הכבדות ואובדן טנקים ונגמ"שים, נלחם מהיום הראשון עד היום האחרון, וקם מחדש כמו "עוף החול".

זה למיטב ידיעתי הגדוד היחידי!!

הייתי קצין צעיר והשתתפתי בכל המשימות שהוטלו עלי/עלינו, במהלך המלחמה