N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דב רבינוביץ

חיל השריון
חטיבה 14
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

בגזרה המרכזית בליל ה-10 לאוקטובר, לאחר שהמג"ד שאול שליו ז"ל הי"ד נהרג, חזר לגדוד המג"ד הקודם, אברהם אלמוג, ועשה שיחה גדודית קצרה "שיש מצב שקומנדו מצרי יפתיע אותנו בחניון לילה".

עם רדת החשיכה, הטנקים נכנסו לחניון לילה וחלק מהכלים הרכים נכנסו בין 2 שדרות הטנקים, לאחר זמן קצר אחד החיילים פלט צרור וצעק 'קומנדו מתקיף אותנו'. (בדיעבד, הבנו שמדובר בהזיה של החייל).

החיילים שהיו מחוץ לחניון רצו בבהלה לתוך החניון, הטנקים שמעו וזיהו חיילים. התחילו לירות לעבר החיילים שרצו לתוך החניון, כתוצאה מכך היו נפגעים.

תוך כדי הירי כדורים נותבים שרקו לי ליד האוזניים והתחלתי לצעוק "אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים", אבל היות שהמנועים של הטנקים הרעישו ואנשי הטנק היו עם כובעי VRC הם לא שמעו, עד שאחד הקצינים הבין את הטעות ועצר זאת.

באירוע היו אבדות כבדות לצבא.