N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב פדן (פדידה)

חיל הרגלים
חטיבה 35
החווה הסינית

כניסה לתוך מארב מצרי, הסתערות הכוח פעמיים לעבר הצבא המצרי.

ירי רר"נט לעבר המצרים.

חילוץ 3 חיילים מפלוגה נובמבר 1972.

הצטרפות מ"פ דני אנג'ל ( במקום מ"פ. וסמ"פ) לפלוגה וחציית התעלה.