N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דליה אליאב

בסיס אשדוד

הזיכרון שלי מתחיל מכך שחוזרים נהגי מכליות הדלק מהתעלה ומספרים שכל החיילים בתעלת סואץ שלנו הרוגים בבונקרים!!!

המצרים חצו את התעלה ונלחמים והרגו לנו את כולם.

הלם וחנק בגרון, חוסר אונים, פחד המוות באוויר, בקושי מתפקדים...