N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמבר שלמה

אגף המודיעין
מפקדת פיקוד דרום
המתקפה המצרית ביום הראשון

שבוע לפני יום כיפור עשיתי סיורים לאורך התעלה במשך חמישה ימים. עד יום חמישי אספתי מודיעין, תצפיות וכו'. חזרתי לפיקוד עם סיכום מודיעין שהפעילות מצד המצרי לא נראת כתרגיל...

נתבקשתי לחזור לתעלה ביום שישי, ערב יום כיפור, עם תוספת כח מודיעיני ולפזר את הכוחות למספר מוצבים. הגעתי לתעלה ביום שישי בצוהריים, פיזרתי את הכוחות כאמור והתמקמתי במוצב מילאנו שבקנטרה. עברנו לילה עם הרגשה שבקרוב נופגז.

למחרת היום לפנות בוקר, מתברר שהמצרים הכניסו את כוחות וויליאם, שהיה ברור שזה לצורך התקפי. ה

משכתי באיסוף מודיעיני. תצפיות, צילומים וכו'... בשעה 14:00 קיבלנו הפגזות מסיביות.

המשך הסיפור נמצא במקו תחת השם שלמה אמבר, הבריחה מהתעלה. סיפור ארוך