N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עדנה כצנלסון

הזיכרון המטלטל ממלחמת יום כיפור כאשר חזרה מעטפה עם הכיתוב חלל.

כשהסירו את ההאפלה מהחלונות אמרה אימי: אצל כולם יהיה אור. אצלנו חושך לתמיד...