N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אפי מתתיהו

חיל השריון
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

גדוד סער 606 פעל גם בסיני וגם ברמה"ג. אני שימשתי כמ"פ הפלוגה הסדירה בסיני.

הפלוגה הסדירה ירדה לסיני כבר בשישי, ובשבת לבלוזה שבגיזרה הצפונית כדי להצטרף לגדוד 9, היות והתכניות היו לצליחה בגיזרה הצפונית.

בלילה הראשון הגנו על צומת בלוזה מפני קומנדו וחיליי חי"ר, וכן השתתפנו בניסיון הראשון להגיע למוצב בודפשט הנצור. בהמשך הגנו על תאג"דים ומפקדות ועסקנו בפינוי צירים.

בשלב הצליחה סייענו בקידום אמצעי הצליחה לחצר המוות, בגרירת גשר הגלילים והשקתו, וטג"ש של הגדוד גישר על גשר הדוברות שנפגע ואפשר את המשך הצליחה.

בגזרה המערבית הגיע הגדוד לעיסמאליה ולסואץ.

בסואץ חפרנו עמדות לטנקים מול כוחות הארמיה השלישית וחפרנו מחסות לחיילי החי"ר.

ברמה"ג סייע הגדוד בפינוי צירים בכיבוש המובלעת הסורית ובכיבוש החרמון בניסיון השני.

בראש הטור נע טנק דחפור שפינה מכשולים על הציר עד שניפגע ממוקש על הציר.

לגדוד היו ארבעה חללים במלחמה. בסיני הרשמן אהרון - מט"ק, ברטוב יצחק - תותחן. ברמה"ג רז שלום - מט"ק. קולס זלמן - נהג.