N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פיליפ אליעזר

חיל השריון
חטיבה 14
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

זיכרון קשה של בחור בן 18 ומעט, משרת במיתלה במפקדת הגדוד.

קרבות עזים על המוצבים מזח, כפר וכל שרשרת המוצבים והתעוזים בקו הגנה שני.

וכמובן הרגשת אבידה של חברים רבים.