N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים גלנטה

חיל השריון
חטיבה 421
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

שרתתי בפלס"ר חטיבה 421, שצלחה ראשונה את התעלה.

בתחילה חצו 30 טנקים בפיקודו של המח"ט חיים ארז

אנחנו חצינו לאחר הקמת הגשר הראשון, שהורכב מכמה דוברות.

המ"פ שלנו, עוזי ילובסקי, היה בארה"ב וחזר לארץ כדי להצטרף לפלוגה, אך נהרג בהפגזה על אזור הגשרים.

כאשר הגענו ל"חצר המוות", חצר מוקפת סוללת עפר באזור העליה על הגשרים, התמונה שזיעזע אותי היתה הכמות הגדולה של חללים מכוסות בשמיכות צבאיות, שהונחו על הסוללה, מסביב "חצר המוות".

לא תארתי לעצמי שהמלחמה הזאת גבתה מחיר כל כך כבד של חללים. וכשנודע ברבים על כ-2,700 הזדעזתי.