N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סלומי דוד

חיל הרגלים
אחר
כיבוש המובלעת הסורית

אוף.... אין מילים לתאר את הזכרונות שלהם..

אני הבן שלו...

יודע מה זה לחיות עם אבא הלום קרב שפשוט הרים ידיים ונגמר לאט לאט...