N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוטי רביבו

עורף

כמובן שאני זוכר את האוטובוסים שהגיעו לאסוף את החיילים מבתי הכנסת.

לצערי, אני בתור ילד התגוררתי קילומטר אחד מבית העלמין.

במהלך הלוויות של החיילים הייתי שומע את הצרחות של המשפחות, ותכף ומיד הייתי מגיע בריצה מתוך סקרנות.

עדיין זוכר את המראות