N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צביקה נחשון

חיל ההנדסה
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

שקט פסטורלי השתרר לעתים, הפוגת מה ממטחי היום שירדו ללא הרף.

נראה כי המצרים עורכים בדיקות שטח וטיווח , וממלאים ומצטיידים מחדש לקראת הפגזה מרוכזת נוספת.

באחת ההפוגות, מאין שהוא, הגיע לזולה עמי נכט, מפעיל סירת הגרר ובן זוגו של עזרא יעקבי.

עזרא יעקבי ונכט עמיאל, הפעילו את סירת הגרר , הוצבו בגשר הראשון שנבנה, ועגנו בחלקה הדרומי של התעלה, שהיה פתוח לכיוון האגם המר הגדול. נ

כט עמיאל ביקש מפלטיאל ניר שיחליפו אותו , נראה היה שהגשר הראשון שנבנה משך את מלוא התופת בניסיון נואש של המצרים להפריע במלאכת הבנייה והפעלתו של הגשר.

דני כץ ולוצקי זאב איישו סירה אחת ומאירוביץ ואורי רוזנצוויג סירה נוספת, כך שבקשתו של עמי נכט נותרה ריקה ללא פתרון.

נכט עמיאל חזר לסירה כלעומת שבא. השקט הפסטוראלי הופרע שוב עם שריקתם של עשרות מטחי הקטיושות שיכולתי לזהות בבירור את תחילת מעופם, ולעקוב אחר המחטים השחורים מתעופפים לכיוון שלנו.

בעקבות מטחים אלו, החלה תזמורת התותחים והמרגמות המצריות בהרעשה כבדה שהתפזרה בכל שטח "חצר המוות". הפוגה, שקט וריח אבק שריפה כבד באוויר. אנחנו מרימים מעט את הראש החוצה מעל דופן הזולה, ועורכים בקרת נזקים.

עזרא יעקבי מגיע בריצה לזולה, ומודיע שעמי נכט נפגע. יהודה חודדה שהיה בקרבת מקום, עזר לעזרא יעקבי להוציא את עמיאל נכט הפגוע מהסירה.

עמיאל נכט הובהל לתאג"ד, רסיס פילח את שיפולי בטנו, ולמעשה הוא כבר גסס בעודו שוכב על האלונקה בתאג"ד.

עמיאל נכט נפטר מפציעתו זמן קצר לאחר שנפגע, והועבר לגבעה הידועה מול הזולה שלנו.

למחרת, בעודו עומד על הגשר, יהודה חודדה שהיה מג"ד גדוד 065 הסדיר, נפגע באורך אנוש ביותר ומת במקום.

היינו כולנו אחוזי אמוק ועצבות.