N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורית פנקס

עורף

בתאריך 9.10.1973 נישאתי.

מחתונה גדולה באולמי שושנים בת"א עברנו לחתונה בבית, באשדוד, עם קומץ נשים - בעיקר כי הגברים גויסו.

בכל זאת התלבשתי והצטלמתי בת"א ואז חזרתי לאשדוד לחתונה בצהריים.

סחבנו את הרב מהבית וגם את הבלנית שפתחה עבורי את המקווה. השנה נחגוג את חתונת הזהב בע"ה.