N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גיטה רפפורט

חיל השריון
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

ערב כיפור בבסיס. אין יציאות הביתה.

למחרת הטנקים יוצאים מהבסיס על שרשראות. אריק שרון מפקד האוגדה.

שירתתי באגף מבצעים, ויחד עם עוד כמה בנות ירדנו במשאית לרפידים.

עם הגעתנו, החל קרב אווירי. מטוס מצרי נופל על ארגזי תחמושת שלנו, פצועים בכל מקום. מראה מזעזע שנשאר חקוק בזיכרון עד היום הזה.

ומחליטים שאנו חייבות לחזור לשדה תימן עם נהג אוטובוס חמוש. מפחדות מהפדאיון , חיכינו לבוקר בתוך משאית ויצאנו לדרך.

עם ההגעה לבסיס, לא קיבלנו אישור לצאת הביתה.

לבסיס הגיעו מילואימניקים שניצלו משדה הקרב, שאיבדו חלק מחבריהם שנפגעו בטנקים. חלק מהם לא רצו לחזור לשיבוץ מחדש.