N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כהן גילה

עורף
ללא קרב ספציפי

את גבריאל שנהרג במלחמה אני זוכרת שהיה בא לבית הוריי בפרדס כץ, הוא היה חבר של המשפחה.

בתור ילדה, את מויסה לא הכרתי אבל שמעתי מילדיו, חברי ילדות.