N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נתן חמישה

חיל הרגלים
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

רב"ט לוי יגאל ז"ל

הייתי איתו במוצב 111 ברמת הגולן בפרוץ המלחמה.

חיילי פלוגה מסייעת של הנח"ל המוצנח.

יהי זכרו ברוך.