N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמש עודד

חטיבה 14
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

קרבות קשים לחילוץ החטיבה הירושלמית מהמעוזים, מילנו מפרקת.

כנהג טנק, המשכתי בלחימה עד לחציית התעלה והגעה לפאיד .