N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד כספי

חיל השריון
חטיבה 205
כיבוש המובלעת הסורית

אוגדה 146 נצטוותה ביום 10.10 לחצות את הקו הסגול מזרחה, ועל חטיבה 205 הוטל לתקוף את תילי הכודנה ולנסות לכבוש.

זו היתה פקודה הזויה ללא כל סיכוי, וכעבור מספר שעות נסוגה כל האוגדה והשאירה אחריה כ-15 הרוגים.

רמי גבעוני ז"ל ידידי ורעי, מ"פ בגדוד 125 (הגדוד שעליו קיבלתי פיקוד כאשר המגד נהרג), נפגע מטיל סאגר וננטש בטנק. גופתו הוחזרה על ידי הסורים כעבור 8 חדשים, כשהטנק שלו נגרר על ידם והוצג בתהלוכת "ניצחון".

טוביה תורן ז"ל היה מגד 125 ואני סמג"ד.

ב-16.10, ביום הראשון כשעלינו על התילים ענטר ואלקיה, ובמהלך התקפה נוראית של סורים ועיראקים, הוא נפגע מרסיס ונהרג.

המח"ט יוסי פלד הורה לי מיד לקבל פיקוד, במהלך קרב ש.ב.ש. לא שאלתי כלום, מה קרה למג"ד, כי לא יכולתי. הייתי חייב לנהל את הקרב שהיה בעיצומו.

5-6 ימים היינו על התילים וכל יום הדפנו התקפות המוניות.