N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זיו הדר

עורף
ללא קרב ספציפי

נהוג לחשוב שהזיכרון הראשון שאדם זוכר מתייחס לגיל 3 ומעלה.

הייתי בן שנתיים וחצי ועד היום אני זוכר את האזעקה ואת הריצה לבמקלט בבניין ממול.