N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי לדרמן

עורף
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

בבקר אותו יום הלכתי לבית הכנסת ליד מקום מגוריי ושם שמעתי על מצב כוננות בצפון הארץ.

חזרתי הביתה ואז נשמעה אזעקה.