N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נעמי ביטר

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

ירושלים, יום כיפור בבוקר.

אני בדרך לצאת מהבית עם שלושה מילדי הקטנים.לפתע מטוס מנמיך טוס.

בירושלים? מטוס?

יצאתי עם שלושת הזאטוטים משכונת תלפיות לכוון טלביה. ולכל אורך הדרך פגשנו באנשים מתאספים, בתכונה רבה - עד שהגעתי ליעדי.

שם, לחברים היה רדיו צבאי שהיינו צמודים אליו כל הזמן וכך היינו מעודכנים בידיעות מהשטח.