N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לוי עמי

חיל הקשר
ללא קרב ספציפי

יום כיפור. יושב עם קרוב משפחה על גבעה מעל בסיס חיל האויר בח"א 3, הגבעה נמצאת במחנה עודד של חיל המודיעין.

מדברים על הכל: משפחה, אהבה.

ואז בשעה 14:00 בדיוק - ארבעה מטוסי מיג מצריים מרחפים בטיסה ומפציצים את בסיס חיל האוויר.

מגדל הפיקוח קורס, חדר המבצעים קורס, וכך התחילה עבורי מלחמת יום כיפור.