N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלגבסי אלמגור יצחק

חיל ההנדסה
מפקדת פיקוד דרום
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בית כנסת, ערב כיפור, הנסיעה לסיני.

פריקה בקטיה - בגזרה הצפונית של התעלה, לחמנו בימ"ח לאמצעי צליחה, היינו בדוברות, בגשרי יוניפלוט ועוד.

ההפצצות הבלתי פוסקות יומם וליל, והבילוי ימים ארוכים בשוחה, כולל התקפות קומנדו מצרי מהצד המזרחי - אלו חוויותיי.

בהמשך, בהפוגה אני זוכר את ביקור הרב גורן ואת הפינוי לעורף כעבור ימים ארוכים ללא מזון ומקלחת.